جنسیت، اگزیستانسیالیسم و انتخابات

جنسیت، اگزیستانسیالیسم و انتخابات


جنسیت، اگزیستانسیالیسم و انتخابات


*
یادداشت اختصاصی از
دکتر عباس محمدی اصل

حقا که مرا دنیا بی‌دوست نمی‌‌باید
با تفرقه خاطر دنیا به چه کار آید
"سعدی"

زنان و مردان در تعامل با یکدیگر معناساز میشوند. در این میان آینده است که معنای گذشته را رقم میزند. از این رو است که امروز میتوان نسبت به هزینه‌های نابرابری و سلطه‌طلبی خود بر دیگری در فرهنگ مذکر آگاهی یافت و برابری و استقلال و آزادی زنان و مردان را دستمایه تحقق توسعه پایدار نمود. التفات به این دقیقه، برهه‌ای از خودآگاهی تمدنی است که فراتر از آگاهی وارد جامعه می‌شود و فراتر از اکنون بلافصل، قدم به گذشته و آینده می‌گذارد. این اختیاری است که عصر جهانی شدن به اتکای تجربه مدرنیته و عملکرد دولت رفاهی، پیش پای شهروندان زن و مرد نهاده و زنان و مردان مستقل و آزاد و همبرابر آن را بر پایه مشارکت در تعیین سرنوشت‌شان پی می‌گیرند.

فهم زنان و مردان از مفیدیت همبرابری و آزادی و استقلال با طرح و اجرای مشارکت مدنی توام میشود و پیامد توسعه پایدار را بار می‌آورد. این فهم مبین اختیاری است که زنان و مردان در هنگام برساختن زندگی از آن آگاه می‌شوند و بر این پایه از سودمندی مشارکت در قانونگذاری و اجرا و نظارت اصلاحیش نسبت به یکجانبه‌گرائی و تمامیت‌خواهی و مطلق‌گرائی منتفع می‌گردند. در این شرایط هر اختیاری برای بودن، اختیار شخص دیگر را می‌خواهد و از اجماع زنان و مردان معقولی حکایت دارد که مشارکت مدنی را بر می‌گزینند تا وفق ضوابط کلیت پذیر عمل کنند. زنان و مردان در این مقام چونان غایتی فی‌نفسه‌اند که حاکم و محکوم خویش بوده و در عین وضع قانون برای خود و دیگری ضمنا تابع آن نیز هستند تا در قبالش مسئولیت‌پذیرند.

آگاهی با امکان فراتر رفتن از خودش و درک واقع­‌بودگی یا واقع‌­سازی به زنان و مردان شهروند اجازه میدهد نسبت آگاهی یکدیگر را در گفتمان‌های مدنی دریافته و تعارض اختیارات ناهمساز را در تلاقی نگاه انتخابی به همدیگر رفع کنند. آگاهی این زنان و مردان از اختیار و مسئولیت در عرصه عمل آزاد و خواست مستقل می‌زاید که هستی خام یا سلطه‌طلبانه را نفی می‌نماید و معنابخش مشارکت میگردد. جامعه برخلاف هستی واقعا وابسته است به این آگاهی زنان و مردان و انتخابی که آنان بر این پایه در عرصه تشریک مساعی برای تمشیت سرنوشت مشترک‌شان می‌نمایند‌. این انتخاب آگاهانه است که اختیار زنان و مردان شهروند را به نمایش می‌نهد و هستی را درون نیستی نو می‌سازد و نمی‌گذارد خود به خداوندگار دیگری مبدل شود.

توافق اختیارات انتخابی زنان و مردان می‌تواند وجوه شخصیت این شهروندان را مثل آزادی و استقلال و همبرابری تبیین کند و در کشاکش با سرنوشت، راه خود را رفته و زندگی و معنای جامعه را با استفاده از صور خیال و سلایق از نو کشف کند و تاریخ رهائی را رقم زند. خود که سلطه بر دیگری را جاهلانه پیش گرفته، چون از دل اَعمال تقویم کننده تعامل و جریان پیوسته تجدیدشونده آگاهی در جهان مشارکتی باز آید، خودآگاهی همبرابری در فضائی لیبرال‌­دمکرات پیشه می‌کند. این خود در می‌یابد که یکسان ماندن در نبود دیگری مستقل و آزاد و همبرابر، وحدت آگاهی را تا حد مرگش تهدید می‌کند و نمی‌گذارد بشریت و انسانیت به منصه ظهور رسد.

احساس دلهره از تبدیل نیستی به هستی و تقبل بار معناسازی زندگی اما می‌تواند از راه معاضدت زنان و مردان برطرف شود. دلالت نگاه دیگری در انتخاب نگاه به خود است که از این حیث آدمی را از حس تحت نظر بودن و کنترل شدن خلاص میکند و خود و دیگری را آماده نوسازی زندگی می‌سازد. عاطفه از این حیث بر غنای عقل تکیه دارد؛ زیرا رفتاری غایت نگرانه را میرساند که صرفا برآیند فرعی و بی‌معنای حیات عقلانی گذشته یا وقفه‌هائی در این حیات نیست. عاطفه چون از یک سو به سمت ارزیابی وضعیت نابرابرسالار و از طرفی تلاش در تحقق بی‌­سالاری جهت گیرد، رابطه میل و عقل را بهبود می‌بخشد و با تخیل به نوسازی مشارکتی آن در غیابش حکم میدهد. این بدان جهت است که انسان گرچه فعلیت­‌بخشِ "نیست" می‌نماید؛ اما بنیاد بالقوه نیست در هستی است.

جنسیت بر این مبنا نوعی حلقه اتصال در رابطه اجتماعی و نه صرفا پدیده‌ای در کنار سایر پدیده‌ها است که موضوعی برای تجربه آگاهانه در مناسباتی معنادار با دیگران بنماید. همانگونه که بی دیگران نمی‌دانیم کیستیم، خود نیز بدون آنها و مشارکت واقعی‌شان نمی‌تواند خود شود و خودیابی حاصل کند. شرط این دریافت آن است که بدانیم خود صرفا منظری است که چون با نگاه دیگری تلاقی کند، معنادار میشود. این نگاه معنی­‌دار نیز از مشارکتی سرچشمه می‌گیرد که نشان میدهد خودمان را از چشم دیگری می‌بینیم.

قدرت شرایط البته اختیار مطلق را مشروط میکند. فهم وجودی خود و دیگری اما میتواند واسطه طبقه و فرد به منظور درک آدمی و جهان اجتماعیش باشد. لذا فلسفه مشارکت از فهم مشارکت تاریخی زنان و مردان در تعیین سرنوشت‌شان خبر میدهد که از یک سو شرایط انتزاعی تولید را در بر میگیرد و از طرفی از این اعیان به سرچشمه‌هایش در سرگذشت افراد باز می‌گردد. این فرایند به همدلی چونان قرار دادن خیالی خود به جای دیگری و در پرانتز نهادن عواطف در تمایز از همدردی و بیزاری متکی است. چنین است که امر زیسته میتواند جایگزین آگاهی شود و تا روندهای درونِ آگاهی را در بر گیرد که به صورت عقل­‌گریز و مبهم و بی‌­حساب و مقصود تجربه میشوند که همزمان حاضر و غایب‌شان می‌سازد و امور آگاهانه و ناآگاهانه را شامل میشود. بدین‌سان امر زیسته مشارکت نه تنها از شناخت پیشاتاملی فراتر میرود، که به آگاهی از منافع تشریک مساعی بی‌سالارانه در تحقق تمدنی مترقی می‌انجامد.
-->
منبع : سایت انتخاب خبر
بازدید : 3390نظر کاربران :


نظر شما در باره این خبر :اخبار مرتبط :

گزارش از نشست «معرفی و نقد کتاب شناخت هویت زن ایرانی» 
حلقه کتابخوانی صلح 
پیشنهاد نوروزی عصمت عباسی: رمان «در جستجوی فرخنده» 
کتاب‌های تازه نشر روشنگران از بیضایی تا یک کتاب انتخاباتی 
گامی به سوی بی‌سالاری 
جنسیت، قدرت و سازمان اجتماعی 
جنسیت، تکثرگرائی و انتخابات 
جنسیت، تحزب و تمامیت خواهی 
جنسیت و انتخابات ملی 
جنسیت، دمکراسی و انتخابات 
جنسیت و مقتضیات انتخابات دمکراتیک  
جنسیت، تجربه مشارکت و جهان بینی سیاسی  
جنسیت و همبرابری در انتخابات (یادداشتی اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل) 
جنسیت، همدلی و شایسته سالاری 
جنسیت و انتخابات آزاد (یادداشت اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل) 
جنسیت و اقتدار انتخاباتی 
انتخابات مشارکتی و پدیداری به نام زن 
جنسیت، انتخابات و نفی خودکامگی 
سانسور یا جامعه پذیری زبان 
نفوذ زنان بر انتخابات 
زبان سانسور و سانسور زبان  
جامعه شناسی، عینیت و جنسیت  
جنسیت و قدرت در حوزه عمومی (یادداشتی اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل)  
جنسیت، خصومت و انتخابات (یادداشتی اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل) 
جنسیت و مشارکت در قانونگذاری (یادداشتی اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل) 
جنسیت، تبعیض مثبت و دموکراسی (یادداشتی اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل) 
یادداشت عصمت عباسی به انگیزه صوتی کردن کتاب «اگر بودی میگفتی...» 
اوتیسم در رمانی با چاشنی عشق، مهاجرت و تنهایی 
گزارشی از مراسم رونمایی و معرفی تازه‌های انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در تئاترشهر 
شهلا لاهیجی: «مطمئن هستم شما نیز «متولد شانزده آگوست»؛ جدیدترین اثر سپیده محمدیان را به جد دوست خواهید داشت.» 
جای بزرگ بیضایی در خانه خالی است 
موقعیت اضطراری و معیارهای اخلاقی در سینمای اصغر فرهادی کتاب شد- روایتی تلخ از مادران اوتیسمی در یک رمان 
رمان «متولد 16 آگوست» به قلم سپیده محمدیان منتشر شد 
شهلا لاهیجی: «بالاخره بخت با ما یار شد...» 
من فارغ از شور انتخاباتى كه وجود دارد به آقاى روحانى راى خواهم داد 
به روحانی رای می‌دهم... 
شهلا لاهیجی از «روایت حوا و خوشه‌ی گندم» می‌گوید... 
تازه‌های نشر روشنگران در بهار 96 
کتاب «جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات» منتشر شد 
بخشی از کتاب صوتی «روایت حوا و خوشه‌ی گندم» 
پیشنهاد نوروزی محمدرضا مرزوقی: کتاب «احساس تنهایی و توتالیتاریسم» 
فضیلتی به نام نامیِ نافرمانی 
محمدیان: «حمید فرخ نژاد» در آشنایی‌ام با فضای جنوب نقش بسزایی داشت 
«چهلم»؛ کتاب برگزیده روشنگران در سال 89  

تماس با ما

بازدید امروز : 768
بازدید دیروز : 1878
بازدید ماه جاری : 25092
کل بازدید ها : 2606007
 

کاربران آنلاین :  2
 

  تلفن دفتر فروش : 88723936 - 88722665
  نمابر : 88722665 
  ایمیل : roshangaran68@gmail.com 
  آدرس : خیابان یوسف آباد میدان فرهنگ – خیابان 33 – نبش آماج – شماره 21- واحد 3

کلیه حقوق این سایت متعلق به انتشارات روشنگران می باشد.