رانده شدهرانده شده

بس ﻧﺒﻮد، ﻫﻤﺎن ﺑﺲ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ از ﺧﺎﻧﻪ راﻧﺪه ﺑﻮدﻣﺶ؟ انتقام ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ...ﻫﻤﺎن ﺑﺲ ﺑﻮد دﻳﮕﺮ !اﻣﺎ ﺧﻴﺮ : ﻗﻮز ﺑﺎﻻﻗﻮز، ﭘﺪرش ﻫﻢ ﻣﺮد نمیﮔﻮﻳﻢ ﻣﺮگ او ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ  بوده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺧﻮب ﻣﻦ ﻫﻢ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ اﻧﺪازه‌ای ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده‌ام؛ ﺑﻌﺪ ﺑﭽﻪ از دﺳﺖ رﻓﺖ؛ حتی ﺧﻮد ﻣﺎرﺗﺎ ﺗﺎ دم ﻣﺮگ رﻓﺖ؛ ﺗﺎزه ﺑﻪ سختی از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ این نامردآن آﺑﺮویی را زﻳﺮ خانه‌ی او ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ! ﻻزم ﺑﻮد آﻧﻘﺪر او را ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻛﻨﺪ؟! «ﭼﻪ کسی اﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮریت را ﺑﻪ او داده ﺑﻮد؟ ﻧﺎﻣﺮد! ﻧﺎﻣﺮد! و از زور ﺧﺸﻢ دﺳﺖ‌ﻫﺎﻳﺶ را به ﻫﻢ ﻓﺸﺮد.
در اﻳﻦ ﮔﻴﺮودار، ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﺪﺗﺮی می‌رﺳﻴﺪ. دﺑﺎﻏﺨﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ سیستری ﻓﺮار ﻛﺮده ﺑﻮد (و ﻣﺮدم ﺑﻪ او ﺗﻬﻤﺖ زدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه‌ی ﺻﻨﺪوق را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ زده)‌. ﻓﻘﺮ ﺑﺮ در ﺳﻪ زن نگون ﺑﺨﺖ وﻳﻼن می کوفت.
چه کار می توانست بکنند؟ تنها، بی بار و یاور و بدنام شهر.

 


قیمت پشت جلد : 75000 تومان
قیمت با تخفیف (20%) : 60000 تومان
تعداد بازدید : 589


نمایش رانده شده


مشخصات تکمیلی

گروه : انتشارات دامون
نویسنده : لوئیجی پیراندلو
مترجم : آزاده آل محمد
قیمت با تخفیف : 60000 (20%) تومان
انتشارات : دامون
تاریخ چاپ : 1401
نوبت چاپ : اول
وضعیت : چاپ شده
تعداد صفحات : 0
تاریخ ثبت کتاب در کتابخانه : 1401-02-17 11:14


تماس با ما

بازدید امروز : 533
بازدید دیروز : 2057
بازدید ماه جاری : 20915
کل بازدید ها : 453718
 

کاربران آنلاین :  2
 

  تلفن دفتر فروش : 88723936 - 88722665
  نمابر : 88722665 
  ایمیل : roshangaran68@gmail.com 
  آدرس : خیابان یوسف آباد میدان فرهنگ – خیابان 33 – نبش آماج – شماره 21- واحد 3

کلیه حقوق این سایت متعلق به انتشارات روشنگران می باشد.