روحروح

ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ماجرایی عجب بوده‌ام؛ آﻧﻘﺪر ﻋﺠﻴﺐ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪگی‌ام را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده. ﺣﺪود  پنجاه و ﺷﺶ ﺳﺎل از اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا می‌ﮔﺬرد و ﻫﺮ ﻣﺎه آن را دوﺑﺎره در روﻳﺎﻫﺎﻳﻢ می‌ﺑﻴﻨﻢ. از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز وﺣﺸﺘﻨﺎکی ﺗﺤﺖ تاثیر آن ﻗﺮار ﮔﺮفتم. می‌ﻓﻬﻤﻴﺪ؟ ﺑﻠﻪ، ﻣﻦ ﻣﺪت ده دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ وحشتی دردﻧﺎك ﺷﺪم، به ﻃﻮري ﻛﻪ از آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮسی ﻣﺪاوم در وﺟﻮدم ﻻﻧﻪ ﻛﺮده.
ﺻﺪاﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﻪ ﻟﺮزه در می‌آورد؛ از اﺷﻴﺎیی ﻛﻪ در ﺗﺎریکی ﺷﺐ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ نمی‌دﻫﻢ، می‌ﮔﺮﻳﺰم. ﺧﻼﺻﻪ، از ﺗﺎریکی وﺣﺸﺖ دارم. آه، اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻛﻨﻮنی نمی‌ﺳﻴﺪم، ﻫﺮﮔﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺎزﮔﻮ نمی‌کردم ﺣﺎل می‌ﺗﻮاﻧﻢ همهﭼﻴﺰ را ﺑﮕﻮﻳﻢ‌. در ﻫﺸﺘﺎد و دو ﺳﺎلگی، اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻴﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮاتی ﻛﻪ ﭘﺮورده‌ی ذﻫﻨﺶ اﺳﺖ، ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ از ﺧﻄﺮات واقعی نهراسیده‌ام. اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا به ﮔﻮﻧﻪ‌ای روﺣﻢ را آﺷﻔﺘﻪ ﻛﺮده و ﭼﻨﺎن ﭘﺮﻳﺸﺎنی ﻋﻤﻴﻖ، ﻣﺮﻣﻮز و دردﻧﺎکی در ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ حال آن‌ را به زبان نیاورده‌ام.

 

 


قیمت پشت جلد : 75000 تومان
قیمت با تخفیف (20%) : 60000 تومان
تعداد بازدید : 624


نمایش روح


مشخصات تکمیلی

گروه : انتشارات دامون
نویسنده : گی دو موپاسان
مترجم : لادن میرمحمد صادقی
قیمت با تخفیف : 60000 (20%) تومان
انتشارات : دامون
تاریخ چاپ : 1402
نوبت چاپ : دوم
وضعیت : چاپ شده
تعداد صفحات : 0
تاریخ ثبت کتاب در کتابخانه : 1401-02-17 11:16


تماس با ما

بازدید امروز : 484
بازدید دیروز : 2057
بازدید ماه جاری : 20866
کل بازدید ها : 453669
 

کاربران آنلاین :  3
 

  تلفن دفتر فروش : 88723936 - 88722665
  نمابر : 88722665 
  ایمیل : roshangaran68@gmail.com 
  آدرس : خیابان یوسف آباد میدان فرهنگ – خیابان 33 – نبش آماج – شماره 21- واحد 3

کلیه حقوق این سایت متعلق به انتشارات روشنگران می باشد.