هنر ایجاد رابطههنر ایجاد رابطه

اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﻴﺮوز ﺷﻮی و ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎلی زﻧﺪگی کنی. وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن می‌توانی یک رابطه‌ی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و صمیمی ﺑﺮﻗﺮار کنی و ﻣﺜﻞ یک اﻧﺴﺎن واقعی، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎنی‌ات را ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺗﻠﻔﻴﻖ کنی.
اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ دﺳﺘﺎوﻳﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺗﻮ را رﺷﺪ می‌دهد و ارﺗﺒﺎط‌های تو را با خود و دیگران ﺗﻘﻮﻳﺖ می‌کند.
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻓﻖ رﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ یک ﻋﻤﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻼش اﺳﺖ. ﺗﻼش و ﭘﮋوهشی ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﻜﻴﺒﺎیی و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺗﻼﻃﻢ ﻫﺎی درونی ﺧﻮد ﺗﺮﻏﻴﺐ می‌ﻛﻨﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ خود و اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻛﻠﻴﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و کامل‌تر ﺑﺎ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﻢ، اﺣﺴﺎس ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدن، دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و ﺳﻼمتی، ﻣﺎ را زودﺗﺮ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻤﺎن ﭘﻴﺮوز می‌ﮔﺮداﻧﺪ.

 


قیمت پشت جلد : 65000 تومان
قیمت با تخفیف (20%) : 52000 تومان
تعداد بازدید : 633


نمایش هنر ایجاد رابطه


مشخصات تکمیلی

گروه : انتشارات دامون
نویسنده : ویرجینیا ستیر
مترجم : مریم مرتاض
قیمت با تخفیف : 52000 (20%) تومان
تاریخ چاپ : 1402
نوبت چاپ : دوم
وضعیت : چاپ شده
تعداد صفحات : 102
تاریخ ثبت کتاب در کتابخانه : 1401-04-21 09:54


تماس با ما

بازدید امروز : 4832
بازدید دیروز : 1804
بازدید ماه جاری : 19986
کل بازدید ها : 824653
 

کاربران آنلاین :  3
 

  تلفن دفتر فروش : 88723936 - 88722665
  نمابر : 88722665 
  ایمیل : roshangaran68@gmail.com 
  آدرس : خیابان یوسف آباد میدان فرهنگ – خیابان 33 – نبش آماج – شماره 21- واحد 3

کلیه حقوق این سایت متعلق به انتشارات روشنگران می باشد.